URV

Campus Terres de l'Ebre

UDG UDG

Campus Terres de l'Ebre

Campus Terres de l'Ebre > Protecció de dades

Protecció de dades

POLÍTICA DE PRIVACITAT

EUSES TERRES DE L’EBRE, S.L. adquireix el compromís de salvaguardar la privadesa dels visitants de la seva pàgina web. Llegiu la nostra política de privadesa per informar-vos de com és tractada la informació que ens proporcioneu. L’enviament de comunicacions o missatges amb dades personals a través d’aquesta pàgina web implica la conformitat amb la política de privadesa.

 

1. Protecció de dades personals. Informació bàsica.

EUSES TERRES DE L’EBRE, S.L.
CIF: B55076921
Adreça postal: C/ Francesc Macià 65 . 17190-Salt. Girona
Telèfon 977 448 093
Delegat de Protecció de Dades: dpd@metrodoraeducation.com

Legitimació: Execució d’un contracte, compliment d’una obligació legal o interès

Finalitats: execució de la tasca pròpia com a centre de formació, manteniment de la relació amb els nostres proveïdors, compliment de la relació laboral o contractual, processos de selecció i realització d’activitats de màrqueting i màrqueting directe.

Legitimació: execució d’un contracte, compliment d’una obligació legal i interès legítim del responsable.

Destinataris: se cediran dades a les empreses del Grup Metrodora amb la finalitat d’oferir-vos programes de formació i serveis. Igualment, se cediran dades a tercers en els supòsits en què ho disposi o permeti la llei.

Drets: vostè té dret a obtenir confirmació sobre si a EUSES TERRES DE L’EBRE, S.L. estem tractant les vostres dades personals. Per tant, teniu dret a accedir a les vostres dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar-ne la supressió quan les dades ja no siguin necessàries, així com a la portabilitat d’aquestes dades en determinats supòsits. Podeu exercir aquests drets adreçant-vos a l’adreça de correu electrònic: dpd@metrodoraeducation.com

També té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola Protecció de Dades.

 

2. Protecció de dades personals. Informació addicional.

2.1. Tractament de dades.

Les dades recollides a través dels formularis de recollida de dades del Portal seran tractades per EUSES TERRES DE L’EBRE, S.L. de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat.
Les dades recollides per EUSES TERRES DE L’EBRE, S.L. s’utilitzaran amb les finalitats següents:

Tractem les vostres dades de caràcter personal en l’exercici de la funció docent en els àmbits social, acadèmic i orientador.
Per a la promoció i el desenvolupament d’activitats organitzades o promogudes directament i indirectament per EUSES TERRES DE L’EBRE, S.L.

Tractem les dades dels nostres proveïdors, ja siguin aquestes persones físiques i jurídiques, per exemple, en la relació amb els proveïdors de subministrament.

Tractem les dades de caràcter personal dels nostres treballadors i col·laboradors per tal de donar compliment a les relacions laborals, contractuals o precontractuals mantingudes amb EUSES TERRES DE L’EBRE, S.L.

Tractem les dades de caràcter personal de tots els candidats d’ocupació per gestionar la seva participació en els processos de selecció de personal duts a terme per EUSES TERRES DE L’EBRE, S.L.

Es tractaran dades personals per la necessitat de acomplir activitats de promoció dels serveis de formació i complementaris oferts per les empreses del Grup Metrodora. A aquests efectes es poden fer anàlisis de perfils amb la finalitat d’oferir els serveis més adequats al perfil professional dels interessats.

Es tractaran únicament les dades que siguin adequades, pertinents i limitades al que sigui necessari en relació amb les finalitats per a les quals són tractades. Les dades seran conservades únicament durant el temps necessari per als fins del tractament.

2.2. Legitimació.

La legitimació del tractament es fonamenta en l’execució d’un contracte de prestació de serveis o en el compliment d’una obligació legal, de conformitat amb la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, dEducació, Reial Decret 822/2021, de 28 de setembre, pel qual s’estableix l’organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d’assegurament de la seva qualitat, Llei Orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les Qualificacions i de la Formació Professional i la resta de normativa d’aplicació. Així mateix, per a la realització d’activitats de màrqueting i màrqueting directe, es tractaran dades personals en virtut de l’interès legítim del responsable, en els termes previstos en l’article 6.1 f) del RGPD.

2.3. Durada del tractament.

El termini de conservació de dades dels alumnes ve determinat per la durada dels programes de formació dels alumnes d’EUSES TERRES DE L’EBRE, S.L. i les obligacions legals derivades d’aquests, així com de la vigència de l’interès legítim del responsable, en els termes que preveu l’article 6.1 f) del RGPD.
El termini de conservació de dades d’empleats ve determinat per la durada de la relació laboral, bé mitjançant l’adquisició o pèrdua de la condició de soci, bé mitjançant l’extinció del contracte de treball, i no és possible concretar-ho a priori. En el supòsit de C.V. de sol·licitants serà d’1 any.
El termini de conservació de dades de proveïdors ve determinat per la durada de la relació de negoci, i no és possible concretar-ho a priori.
Amb independència que tractem les teves dades durant el temps estrictament necessari per complir amb la finalitat corresponent, les conservarem posteriorment degudament guardades, protegides i bloquejades durant el temps en què poguessin sorgir responsabilitats derivades del tractament, en compliment de la normativa vigent a cada moment. Un cop prescriguin les possibles accions en cada cas, procedirem a la supressió de les dades personals.

2.4. Enviament de currículum.

Els currículums i les demandes d’ocupació que es rebin a través dels formularis, adreces de correu electrònic o enllaços d’aquesta pàgina seran tractats per EUSES TERRES DE L’EBRE, S.L. conforme al que disposa l’apartat anterior, i podran ser utilitzats en els processos de selecció de personal d’EUSES TERRES DE L’EBRE, S.L.

2.5. Drets dels interessats.

L’Usuari té dret a obtenir confirmació sobre si a EUSES TERRES DE L’EBRE, S.L. estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Els usuaris tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els usuaris podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest supòsit, EUSES TERRES DE L’EBRE, S.L. deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Per a l’exercici dels vostres drets, el titular de les dades haureu d’enviar un correu electrònic a l’adreça dpd@metrodoraeducation.com concretant la vostra sol·licitud que ha de contenir les dades següents: nom i cognoms de l’usuari, domicili a efectes de notificacions, còpia del Document Nacional d’Identitat o Passaport, i petició en què es concreta la sol·licitud. En el cas de representació, cal provar-la mitjançant document fefaent.

Si un usuari considera que hi ha un problema amb la manera com EUSES TERRES DE L’EBRE, S.L. esteu manejant les vostres dades, podeu dirigir les vostres reclamacions al Delegat de Protecció de Dades o a l’autoritat de control en protecció de dades que correspongui, sent l’Agència Espanyola de Protecció de Dades la indicada en el cas d’Espanya.

2.6. Adopció de mesures de seguretat.

El tractament de dades garanteix la seguretat adequada d’aquestes, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant l’aplicació de mesures tècniques o organitzatives apropiades, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats.

2.7. Dades personals de menors.

EUSES TERRES DE L’EBRE, S.L. considera que els nens mereixen una protecció específica de les dades personals, ja que poden ser menys conscients dels riscos, conseqüències, garanties i drets concernents al tractament de dades personals. Aquesta protecció específica s’ha d’aplicar, en particular, a la utilització de dades personals de nens amb finalitats de màrqueting o elaboració de perfils de personalitat o d’usuari, i a l’obtenció de dades personals relatives a nens quan s’utilitzin serveis oferts directament a un nen. EUSES TERRES DE L’EBRE, S.L. compleix la Convenció de 20 de novembre de 1989 sobre els Drets dels Infants, adoptada per l’Assemblea General de les Nacions Unides, i la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, aprovada pel Parlament espanyol, així com la legislació similar promulgada en altres països per protegir els menors d’edat.

 

3. Legislació.

Aquest Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems pel Reglament (UE) 2016/679 (RGPD), la LO 3/2018 PDGDD i la resta de normativa espanyola i europea que sigui aplicable.

ELS NOSTRES CAMPUS
Fes un recorregut a través dels nostres Campus,
amb la millor formació especialitzada i continuada en la salut i l'esport.
EUSES
Amposta
Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE)
C. Sebastià Joan Arbó, 2.
43870 Amposta (Tarragona)
T. 977 448 093
info@euseste.es
Tortosa
Fisioteràpia
Edifici Seminari de Tortosa · Carretera d’accés al Seminari, s/n. 43500 Tortosa (Tarragona)
T. 977 448 093
info@euseste.es
Cursos Formació Contínua Fisioteràpia
Cursos Formació Contínua CAFE
Màsters
Postgraus, cursos i jornades
© 2023 ® Euses Escola Universitària de la Salut i l´Esport. Centre adscrit a la Universitat de Girona i a la Universitat Rovira i Virgili
×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!
Open chat
Vols més informació?